Space Type: Warehouse and Distribution

Guangzhou Airport Logistics Park J5
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J5
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J6
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J6
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J7
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J7
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J8
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J8
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J9
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J9
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J10
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J10
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J11
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J11
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J12
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J12
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J13
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J13
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J14
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J14
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J15
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J15
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J16
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J16
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J17
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J17
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J18
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J18
Registered
LEED v4.1 O+M: EB
Guangzhou Airport Logistics Park J19
Guangzhou, Guangdong, 510890, CN
Activity-circle
Guangzhou Airport Logistics Park J19
Registered
LEED v4.1 O+M: EB